Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 52 Quanh thành phố: Ở đâu?

Từ vựng

Bến xe buýt ở đâu
Dove’è la fermata dell’autobus?
Bến tiếp theo là gì?
Qual è la prossima fermata?
Đây có phải là bến của tôi không?
È questa la mia fermata?
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Scusa, devo scendere qui
Bảo tàng ở đâu?
Dov’è il museo?
Điện thoại công cộng
Telefono pubblico
Có danh bạ điện thoại không?
C’è l’elenco telefonico?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
Vendi riviste in inglese?
Mấy giờ phim bắt đầu?
A che ora comincia il film?
Làm ơn cho tôi bốn vé
Vorrei quattro biglietti, per favore
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Il film è in inglese?
Bắp rang
Popcorn
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?
Dov’è la farmacia?