Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 50 Khách sạn: Cách diễn đạt trong trường hợp khẩn cấp

Từ vựng

Nhìn
Guardare
Nghe
Ascoltare
Cẩn thận
Attento
Cháy
Incendio
Ra khỏi đây
Esci subito
Trợ giúp
Aiuto
Cứu tôi với
Aiuto
Nhanh lên
Presto
Dừng lại
Fermo
Cảnh sát
Polizia
Đó là một trường hợp khẩn cấp
È un’emergenza