Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 45 Du lịch: Tới điểm đến của bạn

Từ vựng

Chào mừng
Benvenuto
Hộ chiếu của tôi đây
Ecco il mio passaporto
Ông có cần khai báo gì không?
Ha qualcosa da dichiarare?
Có tôi có vài thứ cần khai báo
Sì, ho qualcosa da dichiarare
Không, tôi không có gì cần khai báo
No, non ho niente da dichiarare
Tôi tới đây công tác
Sono qui per affari
Tôi tới đây nghỉ ngơi
Sono qui in vacanza
Tôi sẽ ở đây một tuần
Mi fermo una settimana
Tôi có thể khai báo hành lý ở đâu?
Dove posso prendere il mio bagaglio?
Tôi đang ở tại khách sạn Marriott
Sono all’hotel Marriott
Hải quan ở đâu?
Dov’è la dogana?
Bạn vui lòng giúp tôi với mấy cái túi được không?
Per favore, potrebbe aiutarmi con i bagagli?
Tôi có thể xem vé hành lý của ông không?
Mi mostri lo scontrino dei bagagli