Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 37 Cơ thể: Mặt

Từ vựng

Miệng
Bocca
Răng
Denti
Lưỡi
Lingua
Môi
Labbra
Hàm
Mascella
Cằm
Mento
Cổ
Collo
Họng
Gola