Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 35 Đối lập: Cũ/mới

Từ vựng

Vecchio
Mới
Nuovo
Thô
Ruvido
Mịn
Liscio
Dày
Spesso
Mỏng
Sottile
Lạnh
Freddo
Nóng
Caldo
Tất cả
Tutti
Không ai cả
Nessuno
Trước khi
Prima
Sau khi
Dopo