Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 34 Đối lập: Nhiều hơn/ít hơn

Từ vựng

Nhiều hơn
Più
Ít hơn
Meno
Đúng
Giusto
Sai
Sbagliato
Hạnh phúc
Felice
Buồn
Triste
Sạch
Pulito
Bẩn
Sporco
Còn sống
Vivo
Chết
Morto
Muộn
Tardi
Sớm
Presto