Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 31 Đối lập: Dễ/khó

Từ vựng

Dễ
Facile
Khó
Difficile
Như nhau
Identico
Khác nhau
Diverso
Kéo
Tirare
Đẩy
Spingere
Ít
Pochi
Nhiều
Molti
Dài
Lungo
Ngắn
Corto
Không có cái nào
Niente
Một cái gì đó
Qualcosa