Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 30 Đối lập: To/nhỏ

Từ vựng

To
Grande
Nhỏ
Piccolo
Cao
Alto
Thấp
Basso
Trẻ
Giovane
Già
Vecchio
Gầy
Magro
Béo
Grasso
Lên
Su
Xuống
Giù
Câu hỏi
Domanda
Trả lời
Risposta