Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 27 Thời gian: Mấy giờ rồi?

Từ vựng

Mấy giờ rồi?
Che ora è?
Vào mấy giờ?
A che ora?
1 giờ
È l’una
9 giờ 45 phút
Sono le nove e quarantacinque
Lúc 9:00
Alle nove
Buổi trưa
Mezzogiorno
Lúc 4 giờ
Alle quattro
Nửa đêm
Mezzanotte
Buổi sáng
Mattino
Buổi chiều
Pomeriggio
Buổi tối
Sera
Ban đêm
Notte