Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 26 Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Từ vựng

2011
Duemila undici
2012
Duemila dodici
2013
Duemila tredici
2014
Duemila quattordici
2015
Duemila quindici
2016
Duemila sedici
2017
Duemila diciassette
2018
Duemila diciotto
2019
Duemila diciannove
Hôm nay là ngày gì?
Che giorno è oggi?
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
Oggi è il ventuno novembre duemila tredici
Tuần trước
La settimana scorsa
Tháng trước
Il mese scorso
Tuần tới
La settimana prossima
Tháng tới
Il mese prossimo
Năm tới
L’anno prossimo
Đêm nay
Stanotte
Đêm qua
Ieri notte
Sáng ngày mai
Domani mattina
Ngày hôm kia
Due giorni fa
Ngày kia
Dopodomani
Cuối tuần
Fine settimana