Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 15 Con số: 1000 đến 10,000.

Từ vựng

1000
Mille
2000
Duemila
3000
Tremila
4000
Quattromila
5000
Cinquemila
6000
Seimila
7000
Settemila
8000
Ottomila
9000
Novemila
10000
Diecimila