Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 14 Con số: 100 đến 1000.

Từ vựng

100
Cento
200
Duecento
300
Trecento
400
Quattrocento
500
Cinquecento
600
Seicento
700
Settecento
800
Ottocento
900
Novecento
1000
Mille