Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 13 Con số: 10 đến 100.

Từ vựng

10
Dieci
20
Venti
30
Trenta
40
Quaranta
50
Cinquanta
60
Sessanta
70
Settanta
80
Ottanta
90
Novanta
100
Cento