Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 10 Con số: 0 đến 10

Từ vựng

Số
Numeri
1
Uno
2
Due
3
Tre
4
Quattro
5
Cinque
6
Sei
7
Sette
8
Otto
9
Nove
10
Dieci