Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 9 Bắt đầu: Cách biểu cảm

Từ vựng

Nhân tiện
A proposito
Ít nhất
Almeno
Cuối cùng
Finalmente
Tuy nhiên
Tuttavia
Do đó
Pertanto
Đừng lo lắng
Non preoccuparti
Điều đó còn tùy
Dipende
Tôi xin lỗi
Mi dispiace
Ngay bây giờ
Subito
Tôi không biết
Non so
Như thế này
Così