Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 7 Bắt đầu: Tôi là

Từ vựng

Tôi
Sono
È
E
Bởi vì
Perché
Nhưng
Ma
Hoặc
O
Trong
In
Không có
Senza
Tại
A