Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 3 Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

Từ vựng

Nói chậm
Parla lentamente
Tôi không hiểu
Non capisco
Bạn có hiểu không?
Capisci?
Chắc chắn
Certo
Vui lòng nhắc lại
Ripeti, per favore
Một lần nữa
Di nuovo
Từng từ một
Parola per parola
Chậm rãi
Lentamente
Bạn nói như thế nào?
Come si dice?
Nó có nghĩa là gì?
Cosa vuol dire?
Bạn đã nói gì?
Cosa hai detto?
Bạn có câu hỏi không?
Hai domande?