Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 3 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 3. Bắt đầu: Hãy nói chậm hơn

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Parla lentamente
Nói chậm
Non capisco
Tôi không hiểu
Capisci?
Bạn có hiểu không?
Certo
Chắc chắn
Ripeti, per favore
Vui lòng nhắc lại
Di nuovo
Một lần nữa
Parola per parola
Từng từ một
Lentamente
Chậm rãi
Come si dice?
Bạn nói như thế nào?
Cosa vuol dire?
Nó có nghĩa là gì?
Cosa hai detto?
Bạn đã nói gì?
Hai domande?
Bạn có câu hỏi không?