Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 2 Bắt đầu: Tôi nói một chút

Từ vựng

Bạn có nói tiếng Anh không?
Parli inglese?
Có, một chút
Sì, un po’
Vâng
Không
No
Rất vui được gặp bạn
Piacere di conoscerti
Rất vui được gặp bạn
Felice di vederti
Ông
Signor
Signora
Signorina