Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 109 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Livro de convidados (o)
Lưu bút
Carrinho de compras (o)
Giỏ hàng
Grupo de notícias (o)
Nhóm tin
Assinar
Theo dõi
Mensagens de saída (as)
Thư gửi đi
Mensagem criptografada (a)
Thư được mã hóa
Caixa de enviadas (a)
Hộp thư đã gửi
Mensagens excluídas (as)
Tin nhắn đã xóa
Caixa de entrada (a)
Hộp thư đến
Caixa de saída (a)
Hộp thư đi