Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 108 Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử

Từ vựng

Ngắt dòng tự động
Quebra automática de linha
Không gian ảo
Ciberespaço (o)
Địa chỉ email
Endereço de e-mail
Sổ địa chỉ
Catálogo de endereços
Người nhận
Destinatário (o)
Thư rác
Spam
Trả lời tất cả
Responder a todos
Tệp đính kèm
Arquivos anexos (os)
Đính kèm
Anexar
Đầu đề tin nhắn
Títulos de mensagem (os)
Tiêu đề
Assunto (o)