Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 107 Máy tính: Phụ kiện

Từ vựng

Bàn phím
Teclado (o)
Nút
Botão (o)
Máy tính xách tay
Laptop (o)
Nút chuột
Botão do mouse (o)
Bàn di chuột
Mouse pad (o)
Chuột
Mouse (o)
Cơ sở dữ liệu
Banco de dados (o)
Bộ nhớ tạm
Área de transferência (a)