Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 106 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Preferências (as)
Tuỳ chọn
Marcar a caixa de seleção
Đánh dấu kiểm vào hộp
Transferência de arquivo (a)
Chuyển tập tin
Fazer logon
Đăng nhập
Palavra-chave (a)
Từ khóa
Nome de usuário (o)
Tên người dùng
Senha (a)
Mật khẩu
Assinatura digital
Chữ ký số
Domínio público (o)
Miền công cộng
Largura de banda (a)
Băng thông
Ícone (o)
Biểu tượng
Perguntas frequentes (as)
Câu hỏi thường gặp