Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 106 Việc làm: Nhập dữ liệu

Từ vựng

Tuỳ chọn
Preferências (as)
Đánh dấu kiểm vào hộp
Marcar a caixa de seleção
Chuyển tập tin
Transferência de arquivo (a)
Đăng nhập
Fazer logon
Từ khóa
Palavra-chave (a)
Tên người dùng
Nome de usuário (o)
Mật khẩu
Senha (a)
Chữ ký số
Assinatura digital
Miền công cộng
Domínio público (o)
Băng thông
Largura de banda (a)
Biểu tượng
Ícone (o)
Câu hỏi thường gặp
Perguntas frequentes (as)