Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 103 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 103. Việc làm: sử dụng Internet

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Internet (a)
Internet
Link (o)
Liên kết
Provedor de serviços de internet (o)
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Rede (a)
Mạng
Página da internet (a)
Trang mạng
Endereço da internet (o)
Địa chỉ website
Site seguro (o)
Website bảo mật
Navegador (o)
Trình duyệt
Mecanismo de busca (o)
Công cụ tìm kiếm
Servidor seguro (o)
Máy chủ bảo mật