Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 97 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 97. Văn phòng: Trang thiết bị

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Fax (o)
Máy fax
Fotocopiadora (a)
Máy photo
Telefone (o)
Điện thoại
Computador (o)
Máy tính
Tela (a)
Màn hình
A impressora está funcionando?
Máy in có hoạt động không?
Disco (o)
Đĩa
Calculadora (a)
Máy tính