Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 97 Văn phòng: Trang thiết bị

Từ vựng

Máy fax
Fax (o)
Máy photo
Fotocopiadora (a)
Điện thoại
Telefone (o)
Máy tính
Computador (o)
Màn hình
Tela (a)
Máy in có hoạt động không?
A impressora está funcionando?
Đĩa
Disco (o)
Máy tính
Calculadora (a)