Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 87 Ki nghỉ: Tôi cần

Từ vựng

Tôi sẽ đi bộ
Eu vou dar uma volta
Tôi không cần xem tivi
Eu não preciso assistir televisão
Tôi không cần xem phim
Eu não preciso assistir o filme
Tôi cần sử dụng máy tính
Eu preciso usar o computador
Tôi cần sang đường
Eu preciso atravessar a rua
Tôi cần tiêu tiền
Eu preciso gastar dinheiro
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
Eu preciso enviar isto pelo correio
Tôi cần đứng xếp hàng
Eu preciso ficar na fila
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng
Eu não preciso depositar dinheiro no banco