Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 84 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 84. Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

A praia tem bastante areia?
Bãi biển có nhiều cát không?
Tem salva-vidas?
Có nhân viên cứu hộ không?
Durante que horas?
Trong mấy giờ?
É seguro para crianças?
Có an toàn cho trẻ em không?
É seguro nadar aqui?
Có an toàn để bơi ở đây không?
Nós podemos nadar aqui?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
A água está fria?
Nước có lạnh không?
Nós podemos mergulhar aqui sem perigo?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
Há uma corrente perigosa?
Có sóng dội nguy hiểm không?
Que horas a maré é alta?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
Que horas a maré é baixa?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
A correnteza é forte?
Có dòng nước mạnh nào không?
Como eu chego à ilha?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
Algum barco pode nos levar até lá?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?