Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 79 Thực phẩm: Số lượng và đồ đựng thức ăn

Từ vựng

Chai
Garrafa (a)
Vại, lọ, bình
Jarra (a)
Lon
Lata (a)
Hộp, thùng
Caixa (a)
Bao
Saco (o)
Túi
Pacote (o)
Thêm 1 ít
Um pouco mais
Thêm
Mais
Một phần
Uma parte
Một chút
Um pouco
Quá nhiều
Muito