Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 65 Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

Từ vựng

Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
Você pode me trazer frutas?
Cái này bẩn quá
Está sujo
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
Você pode trazer mais água?
Món kia ngon thật
Estava delicioso
Nó có cay không?
Está apimentado?
Cá có tươi không?
O peixe está fresco?
Chúng có ngọt không?
Estão doces?
Chua
Azedo
Thức ăn bị nguội
A comida está fria
Nó bị nguội
Está frio