Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 65 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 65. Nhà hàng: Đồ ăn như thế nào?

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Você pode me trazer frutas?
Bạn có thể lấy giúp tôi trái cây không?
Está sujo
Cái này bẩn quá
Você pode trazer mais água?
Bạn có thể lấy thêm cho tôi chút nước không?
Estava delicioso
Món kia ngon thật
Está apimentado?
Nó có cay không?
O peixe está fresco?
Cá có tươi không?
Estão doces?
Chúng có ngọt không?
Azedo
Chua
A comida está fria
Thức ăn bị nguội
Está frio
Nó bị nguội