Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 35 Đối lập: Cũ/mới

Từ vựng

Velho
Mới
Novo
Thô
Áspero
Mịn
Suave
Dày
Espesso
Mỏng
Fino
Lạnh
Frio
Nóng
Quente
Tất cả
Todos
Không ai cả
Nenhum
Trước khi
Antes
Sau khi
Depois