Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 20 Con người: Các thành viên trong gia đình

Từ vựng

Con người
Pessoas (as)
Mẹ
Mãe (a)
Cha
Pai (o)
Anh trai
Irmão (o)
Chị gái
Irmã (a)
Con trai
Filho (o)
Con gái
Filha (a)
Cháu trai
Sobrinho (o)
Cháu gái
Sobrinha (a)
Ông nội
Avô (o)
Bà nội
Avó (a)