Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 17 Chỉ Dẫn: Xuống dưới sảnh

Từ vựng

Ngay phía trước
Logo em frente
Ở phía sau
No fundo
Tới phía trước
Na frente
Bên trong
Dentro
Bên ngoài
Fora
Đây
Aqui
Đó, kia
Dọc theo bức tường
Ao longo do muro
Gần
Perto
Quanh góc
Virando a esquina
Xa
Longe
Tại bàn
Na mesa
Trong hàng
Na linha
Tầng dưới
Andar de baixo
Tầng trên
Andar de cima
Dưới sảnh
Seguindo pelo corredor