Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 15 Con số: 1000 đến 10,000.

Từ vựng

1000
Mil
2000
Dois mil
3000
Três mil
4000
Quatro mil
5000
Cinco mil
6000
Seis mil
7000
Sete mil
8000
Oito mil
9000
Nove mil
10000
Dez mil