Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 14 Con số: 100 đến 1000.

Từ vựng

100
Cem
200
Duzentos
300
Trezentos
400
Quatrocentos
500
Quinhentos
600
Seiscentos
700
Setecentos
800
Oitocentos
900
Novecentos
1000
Mil