Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 13 Con số: 10 đến 100.

Từ vựng

10
Dez
20
Vinte
30
Trinta
40
Quarenta
50
Cinquenta
60
Sessenta
70
Setenta
80
Oitenta
90
Noventa
100
Cem