Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 12 Con số: 21 đến 30.

Từ vựng

21
Vinte e um
22
Vinte e dois
23
Vinte e três
24
Vinte e quatro
25
Vinte e cinco
26
Vinte e seis
27
Vinte e sete
28
Vinte e oito
29
Vinte e nove
30
Trinta