Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 11 Con số: 11 đến 20.

Từ vựng

11
Onze
12
Doze
13
Treze
14
Catorze
15
Quinze
16
Dezesseis
17
Dezessete
18
Dezoito
19
Dezenove
20
Vinte