Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 10 Con số: 0 đến 10

Từ vựng

Số
Números
1
Um
2
Dois
3
Três
4
Quatro
5
Cinco
6
Seis
7
Sete
8
Oito
9
Nove
10
Dez