Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 9 Bắt đầu: Cách biểu cảm

Từ vựng

Nhân tiện
A propósito
Ít nhất
Pelo menos
Cuối cùng
Finalmente
Tuy nhiên
Entretanto
Do đó
Portanto
Đừng lo lắng
Não se preocupe
Điều đó còn tùy
Depende
Tôi xin lỗi
Sinto muito
Ngay bây giờ
Agora mesmo
Tôi không biết
Eu não sei
Như thế này
Assim