Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 8 Bắt đầu: Ví dụ

Từ vựng

Của
De
Đối với,
Para
Trong số
De
Nếu
Se
Kể từ khi
Desde
Mặc dù
Embora
Của chúng tôi
Nosso
Giữa
Entre
Có thể
Talvez
Trên
Em
Ví dụ
Por exemplo