Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 6 Bắt đầu: Câu hỏi ngắn

Từ vựng

Khi nào?
Quando?
Ở đâu?
Onde?
Cái nào?
Qual?
Ai?
Quem?
Của ai?
De quem?
Tại sao?
Por que?
Cái gì?
O que?
Làm thế nào?
Como?
Bao lâu?
Por quanto tempo?
Bao nhiêu?
Quanto?
Bạn có không?
Você tem?
Cho ai?
Para quem
Với những gì?
Com o que?