Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 2 Bắt đầu: Tôi nói một chút

Từ vựng

Bạn có nói tiếng Anh không?
Você fala inglês?
Có, một chút
Sim, um pouco
Vâng
Sim
Không
Não
Rất vui được gặp bạn
É um prazer
Rất vui được gặp bạn
É um prazer ver você
Ông
Senhor
Senhora
Senhorita