Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 109 Máy tính: Từ chuyên ngành

Từ vựng

Lưu bút
Registre des visiteurs (le)
Giỏ hàng
Panier d’achat (le)
Nhóm tin
Forum (le)
Theo dõi
S’abonner
Thư gửi đi
Messages sortants
Thư được mã hóa
Courrier crypté
Hộp thư đã gửi
Boîte Éléments envoyés (la)
Tin nhắn đã xóa
Messages supprimés
Hộp thư đến
Boîte de réception (la)
Hộp thư đi
Boîte d’envoi (la)