Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 109 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Registre des visiteurs (le)
Lưu bút
Panier d’achat (le)
Giỏ hàng
Forum (le)
Nhóm tin
S’abonner
Theo dõi
Messages sortants
Thư gửi đi
Courrier crypté
Thư được mã hóa
Boîte Éléments envoyés (la)
Hộp thư đã gửi
Messages supprimés
Tin nhắn đã xóa
Boîte de réception (la)
Hộp thư đến
Boîte d’envoi (la)
Hộp thư đi