Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 108 Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử

Từ vựng

Ngắt dòng tự động
Retour à la ligne automatique (le)
Không gian ảo
Cyberespace (le)
Địa chỉ email
Adresse email (la)
Sổ địa chỉ
Carnet d’adresses (le)
Người nhận
Destinataire (le)
Thư rác
Spam (le)
Trả lời tất cả
Répondre à tous
Tệp đính kèm
Fichiers joints (les)
Đính kèm
Joindre
Đầu đề tin nhắn
En-têtes (les)
Tiêu đề
Objet (le)