Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 107 Máy tính: Phụ kiện

Từ vựng

Bàn phím
Clavier (le)
Nút
Bouton (le)
Máy tính xách tay
Ordinateur portable (le)
Nút chuột
Bouton de la souris (le)
Bàn di chuột
Tapis de souris (le)
Chuột
Souris (la)
Cơ sở dữ liệu
Base de données (la)
Bộ nhớ tạm
Presse-papiers (le)