Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 103 Việc làm: sử dụng Internet

Từ vựng

Internet
Internet (le)
Liên kết
Lien (le)
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Prestataire de service Internet (le)
Mạng
Réseau (le)
Trang mạng
Page Web (la)
Địa chỉ website
Adresse de page Web (la)
Website bảo mật
Site Web sécurisé (le)
Trình duyệt
Navigateur (le)
Công cụ tìm kiếm
Moteur de recherche (le)
Máy chủ bảo mật
Serveur sécurisé (le)