Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 98 Văn phòng: Thiết bị

Từ vựng

Cái kéo ở đâu?
Où sont les ciseaux?
Cái gọt bút chì
Taille-crayons (le)
Ghim giấy
Trombone (le)
Tôi cần một cây bút
J’ai besoin d’un stylo
Sổ tay
Bloc-notes (le)
Thước kẻ
Règle (la)
Phong bì
Enveloppe (la)
Tem
Timbre (le)
Keo dán
Colle (la)
Cục tẩy
Gomme (la)