Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 97 Văn phòng: Trang thiết bị

Từ vựng

Máy fax
Télécopieur (le)
Máy photo
Photocopieuse (la)
Điện thoại
Téléphone (le)
Máy tính
Ordinateur (le)
Màn hình
Écran (le)
Máy in có hoạt động không?
Est-ce que l’imprimante fonctionne?
Đĩa
Disque (le)
Máy tính
Machine à calculer (la)