Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 97 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 97. Văn phòng: Trang thiết bị

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Télécopieur (le)
Máy fax
Photocopieuse (la)
Máy photo
Téléphone (le)
Điện thoại
Ordinateur (le)
Máy tính
Écran (le)
Màn hình
Est-ce que l’imprimante fonctionne?
Máy in có hoạt động không?
Disque (le)
Đĩa
Machine à calculer (la)
Máy tính