Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Pháp :: Bài học 84 Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

Từ vựng

Bãi biển có nhiều cát không?
Est-ce une plage de sable?
Có nhân viên cứu hộ không?
Y a-t-il un maître nageur?
Trong mấy giờ?
À quelles heures?
Có an toàn cho trẻ em không?
Est-ce sûr pour les enfants?
Có an toàn để bơi ở đây không?
Peut-on se baigner ici sans risques?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
Peut-on se baigner ici?
Nước có lạnh không?
Est-ce que l’eau est froide?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
Peut-on plonger ici sans risques?
Có sóng dội nguy hiểm không?
Y a-t-il un courant sous-marin dangereux?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
À quelle heure est la marée haute?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
À quelle heure est la marée basse?
Có dòng nước mạnh nào không?
Est-ce que le courant est fort?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
Comment faire pour aller sur l'île?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?
Y a-t-il un bateau qui puisse nous y emmener?