Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 84 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 84. Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Est-ce une plage de sable?
Bãi biển có nhiều cát không?
Y a-t-il un maître nageur?
Có nhân viên cứu hộ không?
À quelles heures?
Trong mấy giờ?
Est-ce sûr pour les enfants?
Có an toàn cho trẻ em không?
Peut-on se baigner ici sans risques?
Có an toàn để bơi ở đây không?
Peut-on se baigner ici?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
Est-ce que l’eau est froide?
Nước có lạnh không?
Peut-on plonger ici sans risques?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
Y a-t-il un courant sous-marin dangereux?
Có sóng dội nguy hiểm không?
À quelle heure est la marée haute?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
À quelle heure est la marée basse?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
Est-ce que le courant est fort?
Có dòng nước mạnh nào không?
Comment faire pour aller sur l'île?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
Y a-t-il un bateau qui puisse nous y emmener?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?