Tiếng Việt Tiếng Pháp Bài học 52 Bài học về từ vựng

Tiếng Pháp :: Bài học 52. Quanh thành phố: Ở đâu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Pháp Tiếng Việt

Où est l’arrêt d’autobus?
Bến xe buýt ở đâu
Quel est le prochain arrêt?
Bến tiếp theo là gì?
Est-ce mon arrêt?
Đây có phải là bến của tôi không?
Excusez-moi, je descends ici
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Où est le musée?
Bảo tàng ở đâu?
Téléphone public (le)
Điện thoại công cộng
Y a-t-il un annuaire?
Có danh bạ điện thoại không?
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
À quelle heure commence le film?
Mấy giờ phim bắt đầu?
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
Làm ơn cho tôi bốn vé
Est-ce que le film est en anglais?
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Pop-corn (le)
Bắp rang
Où puis-je trouver une pharmacie?
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?